Objectius i principis

  • Imprimeix

 

Els bons resultats educatius (considerats per nivells i àrees) d’un centre estan molt relacionats amb la consecució d’uns nivells òptims de salut dins la comunitat educativa, entenent la salut tal com l’Organització Mundial de la Salut (OMS) la defineix, és a dir, com un estat de complet benestar físic, mental i social, i no tan sols com l’absència d’una malaltia.

 

L’objectiu principal del programa és que els alumnes desenvolupin al màxim les habilitats que possibilitin una millor cura de si mateixos i una major competència personal i social, la qual cosa incidirà, a curt i a llarg termini, tant en l’espai més restringit de la prevenció de malalties i conductes de risc per a la salut, com en l’àmbit més ampli a l’hora d’afrontar la vida i la gestió de situacions vitals de tot tipus: amistat, enamorament, oci, estudi, feina, família, etc.

 

Els objectius específics que es persegueixen van dirigits tant als alumnes com a la resta de la comunitat educativa (família, professors, personal no docent, etc.) i són els que es detallen a continuació:

 

Afavorir uns hàbits alimentaris saludables.

 

Impulsar i promoure la vida activa, l’exercici físic i l’oci saludable.

 

Afavorir el desenvolupament personal a partir de l’adquisició de competències en habilitats per a la vida, com ara l’autoconeixement, l’autoestima, la gestió d’emocions i sentiments, el pensament crític i creatiu, la presa de decisions i altres habilitats o competències com a elements protectors de conductes no saludables.

 

Promoure estils de vida lliures de drogues i facilitar als alumnes coneixements, actituds i habilitats per evitar i/o retardar l’inici del consum.

 

Promoure actituds saludables i positives en relació amb l’afectivitat i la sexualitat.

 

Promoure estils de vida que ajudin a conviure amb les tecnologies de la informació i la comunicació, evitant-ne un mal ús.

 

Promoure l’adopció de pautes de comportament i estils de vida que tendeixen a incrementar la seguretat i la prevenció de lesions no intencionades o accidents que incloguin estratègies de seguretat tant dins com fora del centre educatiu.